Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων

Το σύστημα Ε/One δύναται να ενταχθεί σε προγράμματα Τεχνικών Υπηρεσιών για την αναβάθμιση των υφιστάμενων ή της υλοποίησης νέων υποδομών αποχέτευσης, στα πλαίσια του σχεδιασμού και της εφαρμογής στρατηγικών περιβαλλοντικών έργων.

Η ασφαλής, οικονομικά αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος E/One συμβάλλει ουσιαστικά στην βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής, επιτρέποντας τις κοινότητες να επιτύχουν υψηλά στάνταρντ διαβίωσης των κατοίκων τους και να συνδράμουν παράλληλα στην προστασία και στην διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών των περιοχών.

Οφέλη από την εφαρμογή και χρήση της αντλίας Ε/Οne

  • Εξάλειψη ζητημάτων μόλυνσης του περιβάλλοντος και πρόκλησης κινδύνων για την δημόσια υγεία.
  • Μη επιβάρυνση του τοπίου και διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
  • Ελαχιστοποίηση δαπανηρών και υψηλών απαιτήσεων συντήρησης αντλιοστασίων και φρεατίων.
  • Εξασφάλιση στεγανότητας δικτύου και αποτροπή εισροών, ελαχιστοποίηση μεγέθους βιολογικού καθαρισμού.
  • Άντληση λυμάτων απευθείας στον βιολογικό καθαρισμό, δεν απαιτείται προ-επεξεργασία.
  • Συνδυαστική λειτουργία με άντληση λυμάτων σε υπάρχον φρεάτιο, κεντρικό ή ενδιάμεσο αντλιοστάσιο ή σε υπάρχον βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Η εταιρεία μας μπορεί να συμβάλει στην βέλτιστη επιλογή του συστήματος αποχέτευσης ανά περίπτωση – σύγκριση μεταξύ συστημάτων αποχέτευσης και μελέτη συνδιασμού συστημάτων αποχέτευσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Για εφαρμογές του συστήματος αποχέτευσης με την χρήση αντλιών της E/One πατήστε εδώ.