Κατασκευαστές Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Για τον κατασκευαστή κτιριακών εγκαταστάσεων, το σύστημα Ε/Οne προσφέρει την δυνατότητα εκμετάλλευσης του ιδανικότερου σημείου σε οποιοδήποτε οικόπεδο – ανεξάρτητα από την θέση εγκατάστασης του αποχετευτικού δικτύου. Αυτό συνεπάγεται αποτέλεσμα υψηλότερης αισθητικής αξίας και αύξηση της εμπορικής αξίας του οικοπέδου.

Επιπροσθέτως, το σύστημα Ε/Οne αναδεικνύει την περιβαλλοντική πρακτική του κατασκευαστή και εναρμονίζεται με την αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία και την αυξανόμενη ζήτηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών – μη χρήση σηπτικών δεξαμενών, οι οποίες μπορούν με την πάροδο του χρόνου να αποτελέσουν αιτία ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία.

Τέλος, συμβάλει μακροπρόθεσμα στην προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Πλεονεκτήματα της Αντλίας Ε/Οne για τους Κατασκευαστές

  • Ευελιξία αποχέτευσης νέων κτιριακών υποδομών σε περιοχές με απαιτητική μορφολογία.
  • Κάλυψη μεγαλύτερου εύρους χωροταξικών επιλογών.
  • Βιώσιμη επένδυση λόγω του χαμηλού αρχικού κόστους υλικών και εργασίας.
  • Πλήρης συμμόρφωση με τους Περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
  • Περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία.
  • Απλή εγκατάσταση με ελάχιστες εκσκαφές και παρεμβάσεις στο φυσικό τοπίο.
  • Εξοικονόμηση μακροπρόθεσμων σημαντικών εξόδων λειτουργίας και συντήρησης.

Σχεδιαστικά εργαλεία

Πατήστε στο μενού TOOLS για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με :

  1. Πρόγραμμα σχεδιασμού Design Assistant 9
  2. Ανάλυση κόστους επένδυσης

Η εταιρεία μας μπορεί να συμβάλει στην βέλτιστη επιλογή του συστήματος αποχέτευσης ανά περίπτωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.